Diana Riba i Giner

Avís legal

El lloc web i els dominis dianariba.cat/es/com/eu corresponen a l’eurodiputada Diana Riba i Giner (al no ser una empresa sinó una eurodiputada, penso que no cal posar dades personals ni registres mercantils.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a Diana Riba i Giner, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. Aquesta pàgina presenta tots els continguts amb finalitats d’informació. Diana Riba i Giner n’autoritza la utilització sempre amb previ consentiment. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Diana Riba i Giner, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de Diana Riba i Giner sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a DianaRiba.cat/es/com/eu.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l’eurodiputada Diana Riba i Giner actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. 

Diana Riba i Giner no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.